Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Tkslai, uždaviniai, prioritetai

2020 - 2021 m.m. prioritetai

1. Nuotolinio mokymosi būdo diegimas.

2. Lygių galimybių užtikrinimas, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą.

3.Formaliojo ir neformaliojo ugdymo dermė, skatinant mokinio ūgtį.

2021 m. Tikslas:

Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos.

 Uždaviniai:

1. Gerinti mokymosi proceso organizavimą, siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės.

2. Teikti švietimo pagalbą.

3.Įtraukti tėvų bendruomenę į lopšelio-darželio veiklos tobulinimo procesus.

4.Telkti bendruomenę, plėtoti lyderystę, skatinti kvalifikacijos kėlimą.

5. Kurti saugią ir sveiką edukacinę aplinką.