Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Tkslai, uždaviniai, prioritetai

Prioritetai

1. Veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

2. Naujų ugdymo(si) aplinkų kūrimas.

3. Besimokančios organizacijos kultūros puoselėjimas.

2022 m. Tikslas:

Siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio programų dermės, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika

ir orientuojantis į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius.

 Uždaviniai:

1. Švietimo paslaugų prieinamumo kiekvienam ir ugdymo turinio kokybės gerinimas, siekiant vaiko asmeninės ūgties.

2. Organizuoti ir koordinuoti prevencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo pagalbos teikimą.

3. Vykdyti kokybišką tėvų (globėjų) informavimą ir švietimą, vaiko ugdymo klausimais.

4. Puoselėti meninės raiškos formų įvairovę, vaikų kūrybiškumui ugdyti.