Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Apie mus

           Apie darželį

• Lopšelis-darželis „Eglutė“ yra valstybinė vaikų ugdymo įstaiga, dirbanti pagal pačių sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Žaisdamas, tyrinėdamas, kurdamas atrandu save“, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, metodiką „Gera pradžia“, ugdymo procese integruojame „Vaikų patyčių ir smurto prevencijos programą“.
• Nuo 2005 m. priešmokyklinio ugdymo pedagogės dalyvauja tarptautinėje vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“. Nuo 2008 m. Telšių lopšelis-darželis ,,Eglutė" yra programos ,,Zipio draugai" metodikos centras.
• Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. prie lopšelio-darželio ,,Eglutė" prijungtas Rainių lopšelis-darželis. Lopšelyje-darželyje veikia 15 grupių. Į bendrosios paskirties grupes integruoti kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintys vaikai. Teikiamos šios nemokamos paslaugos: logopedo, muzikos, dailės specialisto, konsultacijos tėvams, pedagogams aktualiais ugdymo organizavimo klausimais. Vyksta papildomo ugdymo veikla - ritminiai šokiai, anglų kalbos, futbolo užsiėmimai, kurie integruojami į ugdymo procesą .
• Lopšelyje-darželyje dirba 65 darbuotojų, iš jų 37 pedagogai - mokytojos, vadovai, kiti specialistai lanksčiai integruojasi į ugdymo procesą. 28 technikinio personalo darbuotojų. Įstaigoje dirbanti specialistų komanda – logopedas,specialusis pedagogas kūno kultūros, meninio ugdymo, dailės pedagogai – siekia darbą organizuoti taip, kad nepažeistų ugdymo proceso vientisumo. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su grupių pedagogais ir vaikų tėvais.
• Atsižvelgiama į ikimokyklinio ugdymo ekspertų rekomenduotas ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas, regiono savitumą, šeimų poreikius ir lūkesčius, lopšelio – darželio bendruomenė pasirinko meninio ugdymo kryptį.
• Lopšelis-darželis yra vieninga ugdymo(si) institucija, užtikrinanti ugdymo ir socializacijos tęstinumą, galimybę sėkmingiau spręsti adaptacijos problemas, kokybišką tėvų (globėjų) ir pedagogų bendravimą, bendradarbiavimą. Remiamės nuostata, kad šeima yra pirmasis vaiko mokytojas , kad šeimos dalyvavimas yra svarbiausia sąlyga stiprinant ir plečiant vaikų ugdymą grupėje, atsižvelgiant į namuose įgytus pomėgius ir žinias. Tėvai (globėjai) nuolatos gauna informaciją apie įstaigos darbo organizavimą, jos veiklos tikslus, uždavinius, ugdymo(si) turinį, skatinami dalyvauti ugdymo procese – teikti siūlymus, padėti organizuoti ekskursijas, asistuoti auklėtojai, talkinti organizuojant šventes ir pramogas, formuoti grupės aplinką. Nuolatinis ryšys naudingas visai darželio bendruomenei: tėvams (globėjams), pedagogams, vaikams.