Sveiki!

Mums malonu, kad apsilankėte lopšelio darželio "Eglutė" svetainėje! Tikimės, kad rasite tai, ko ieškote!

Mokestis už vaikus

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-360 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRINIMO “ PAKEITIMO

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. T1-341
Telšiai 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-360 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

  1. 1. Pakeisti 5.1 papunktį ir išdėstyti taip:

„5.1. tėvų mokestinės lėšos už maisto produktus ( 1 vaikui 1 dienai lopšelio grupėje – 2.51 Eur, darželio – 2.68 Eur );“

  1. 2. Pakeisti 5.5  papunktį ir išdėstyti taip:

„5.5. Už vaikų maitinimą tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų), arba 4 (keturių) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną: “

 

Mokestis už maisto produktus ankstyvojo  amžiaus grupių (lopšelio) vaikams

Mokestis už maisto produktus ikimokyklinio (darželio) ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, kuriems neskiriamas nemokamas maitinimas

Kaina su dotacija (už maisto produktus)

Tėvų mokestis (už maisto produktus)

Kaina su dotacija (už maisto produktus)

Tėvų mokestis (už maisto produktus)

Pusryčiai

0,53 Eur

0,48 Eur

0,60 Eur

0,54 Eur

Pietūs

1,26 Eur

1,13 Eur

1,31 Eur

1,18 Eur

Pavakariai

0,26 Eur

0,23 Eur

0,30 Eur

0,27 Eur

Vakarienė

0,75 Eur

0,67 Eur

0,76 Eur

0,69 Eur

Visos dienos

2,80 Eur

2,51 Eur

2,97 Eur

2,68 Eur

3.Nustatyti, kad šio sprendimo 1 ir 2 punktuose nurodytas mokesčio dydis už maitinimą skaičiuojamas ugdymo įstaigai pasirašius naują maitinimo sutartį nuo naujai pasirašytos sutarties įsigaliojimo datos.

Savivaldybės meras      Petras Kuizinas

Dalytė Jonavičienė, tel.(8 444) 60203,el.p.dalytė. jonavicienė@telsiai.lt